مجتمع مسکونی همت یاس A2

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

72 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

اندازه نمایشگر

22 اینچ

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی همت یاس A3

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

76 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

اندازه نمایشگر

22 اینچ

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی همت یاس A4

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

76 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

اندازه نمایشگر

22 اینچ

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی همت یاس B1

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

28 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

اندازه نمایشگر

22 اینچ

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی همت یاس B2

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

30 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

اندازه نمایشگر

22 اینچ

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی همت یاس B3

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

32 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

اندازه نمایشگر

22 اینچ

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی همت یاس B4

675,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

30 واحد

تعداد نمايشگر

1 عدد

جهت نمایشگر

عمودی

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

درياچه جوزاني غربي، بلوار مظفر، خيابان زنبق

مجتمع مسکونی آسمان 22

2,025,000 تومان
تعداد واحد مسکوني

204 واحد

تعداد نمايشگر

2 عدد

محل نصب

آسانسور

منطقه

22

آدرس

ميدان درياچه، خيابان جوزاني غربي